ILMU

Dunya sammaso

Kanadiga ilmu-a

Letәramza tilo

Ilmu dunya sunotin

Shima shillewu dunyabewo

Kamso awogәnano

Gәnano ilmu jili-jilibe

Yim dunya zamtiya

Ilmuwu

Towowin amsowa

Samma kәla kambelan

Dunya kәrmai sunotin

Kәrmai ilmube shiye fal

Kәrmai Sheuwabe ye fal

Ilmu kuranzә ba, gananzә ba

Kam kura yaye

Tada gana yaye

Kәnjo Kәmabe adәga

Ndumaro dapsәnyi

Matәnәm gana

Ngәnәwu wanәmiya

Ilmu sәwoshin

Ngәnәptәne ilmu mane

Gomnatiwa lamar ilmubewa

Kasadә gana gәnyi sәdin

Kәla jamande ilmu sawandәben

Abi tәmanzә yayi kal

Cino ilmu mano

Ilmu hillewu jamabe

Lamar kәskeci jamaro.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *