Kanadi

Kanadi nduso gәnyi raksә kanadi gojin wo
Kanadi kәnda a kamuwa kwa a kәjitәma
Kanadi dikate Mai a Maibewa kәjitәma
Kanadi awo konnumaro zuruwu  karәgәnben sambulu
Kanadi abi wajiyaye kanadi kone kawuliro fanәmin
 
Kanadi jirenәmmama a kanadi kone kawu uwuro fanәmin
Kanadi dә asunәmiya kantal maro tәlalaworo waltәmin
Kanadi kam kanadiya
Kanadi karәgәnzә zatinba
Kandi woktә shima ayauwo
 
Kandi kura ye rizәnz nyiro
Kanadi ciana ye rizәna  nyiro
Kanadi karәgә tada Adam ben
Kanadi namnәm bawo
Kanadi zamanzә ba
 
Kanadi kәriwu
Kanadi fato
Kanadi tala’a galiwujin
Kanadi tala’a maijin
Kanadi tәlatә rukin ba
Kanadi nji butaye, zauwo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *